Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Charakterystyka systemu ciepłowniczego


Miejski system ciepłowniczy
(stan na 1.01.2017 r.)

Sieć ciepłownicza
 
W ramach systemu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest właścicielem:
- Ciepłowni Zachód,
- 254,9 km wysokoparametrowych wodnych sieci ciepłowniczych (cała wysokoparametrowa sieć wodna w mieście ma 271,8 km długości),
- 6,5 km sieci parowych,
- 1837 węzłów cieplnych wodnych (w całym systemie ciepłowniczym jest 2181 węzłów).

Co roku wzrasta długość sieci wykonanej w technologii preizolowanej. Na początku 2017 r. wynosiła 121,6 km.

Odbiorcy ciepła - kubatura i powierzchnia

Kubatura ogrzewanych budynków  - 37 687 tys. m3
Powierzchnia ogrzewanych budynków - 7 874 tys. m2
- w tym powierzchnia mieszkalna  –  5 252 tys. m2
- w tym powierzchnia użytkowa  – 2 622 tys. m2       .
 
Źródła Ciepła Systemowego w Białymstoku

Elektrociepłownia Białystok - Enea Wytwarzanie S.A. Segment Ciepło Białystok
Podstawowym źródłem ciepła miejskiego systemu ciepłowniczego jest Elektrociepłownia Białystok Enea Wytwarzanie S.A. Segment Ciepło Białystok
EC Białystok produkuje energię cieplną w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej. Większość energii uzyskiwana jest poprzez spalanie biomasy, a część z miału węglowego.

Ciepłownia Zachód MPEC
Ciepło produkowane jest w kotłach wodnych, rusztowych opalanych miałem węgla kamiennego. Właścicielem ciepłowni jest MPEC

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
Produkcja energii cieplnej w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej z termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Właścicielem ZUOK jest miejska spółka PUHP LECH.

W 2016 roku ciepło do miejskiego systemie ciepłowniczego w Białymstoku dostarczone było do sieci wodnej z 3 źródeł ciepła:
• Elektrociepłowni  - Segment CIEPŁO Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
• Ciepłowni Zachód – MPEC Spółka z o.o.  w Białymstoku.
•  ZUOK – PUHP LECH Spółka z o.o.

Do sieci parowej ciepło było dostarczane z Elektrociepłowni - Segment Ciepło Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

Struktura ciepła do sprzedaży w zależności od technologii wytworzenia Informacja o wskaźnikach dla sieci ciepłowniczej

Podstawa określenia

Opis wskaźnika

Rodzaj sieci

wskaźnik

 

Udział ciepła w kogeneracji i OZE [%]

 

Sieć wodna

 

98%

 

Sieć parowa

 

100%

Dz.U. poz .962 RMG z dnia 10.08.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc

 

Sieć wodna i parowa

 

WPc =0,22

 

 

 

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>