Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Czasowe wyłączenie i prace na sieci cieplnej


Realizacja prac związanych z koniecznością czasowego wyłączenia z ruchu czynnej sieci ciepłowniczej

Enea Ciepło wykonuje usługi związane z udostępnieniem własnej sieci cieplnej do wykonywania, przez firmy zewnętrzne, prac związanych z jej przebudową lub podłączeniem nowych odbiorców. 

W ramach tej usługi może być wykonywane przełączenie sieci, wyłączenie odcinków sieci z ruchu, opróżnienie i ponowne napełnienie sieci oraz uruchomienie sieci.

Zasady wykonywania prac:

1.    Prace, których mowa powyżej wykonywane są przez służby eksploatacyjne Enea Ciepło sp. z o.o. odpłatnie, na zlecenie Klienta. Wymagana jest forma pisemna zlecenia.

2.    Koszty określane są na podstawie faktycznych nakładów kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu następujących składników:
a.    robocizna             – 25 zł/rg,
b.    narzuty             – 70%,
c.    zysk                 – 15%.
d.    samochód dostawczy    – 60 zł/motogodzinę

3.    Powyższe stawki mają zastosowanie w przypadku prowadzenia robót w dni powszednie w godz. 7.15 – 15.15. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, wystąpi konieczność realizacji prac w dni ustawowo wolne od pracy lub poza godzinami, o których mowa powyżej, stawki mogą ulec zwiększeniu o 50%.

4.    Cena nośnika ciepła zużytego do ponownego napełnienia odcinków sieci, dla których konieczność opróżnienia wynikała z prac realizowanych przez Zleceniodawcę, będzie wyliczona zgodnie z aktualną taryfą Enea Ciepło według faktycznej pojemności napełnianych sieci.

5.    W przypadku pierwszego napełnienia nowo wybudowanych odcinków sieci nie jest pobierana opłata za nośnik ciepła.

Wzór zlecenia do pobrania >>

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>