Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Polityka przyłączeniowa


POLITYKA PRZYŁĄCZENIOWA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. w Białymstoku


Celem polityki przyłączeniowej jest:

1. Zapewnienie zgodności procedur przyłączeniowych z przepisami prawa.

2. Zapewnienie, że procedury związane z przyłączeniem do sieci stosowane w stosunku do podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, będą realizowane na zasadzie ich równoprawnego traktowania.

3. Zapewnienie przyłączania wszystkich podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia ich do sieci.

4. Zapewnienie, że odbiorcy przyłączeni już do sieci nie będą ponosić nieuzasadnionych lub nadmiernych kosztów nowych przyłączeń.

5. Zapewnienie, że realizacja przyłączeń nowych odbiorców i obszarów nie będzie stała w sprzeczności z aktualnymi planami rozwoju Przedsiębiorstwa.

6. Zapewnienie, że plany rozwoju Przedsiębiorstwa  będą sporządzane z zamiarem przyłączenia nowych odbiorców i obszarów do systemu ciepłowniczego.

Cele polityki przyłączeniowej są realizowane przez:

1. Wdrożenie procedur zapewniających przystępny dostęp do informacji oraz wspomagający odbiorcę w procesie przyłączenia.

2. Wdrożenie i opublikowanie regulaminu przyłączeń, który w sposób transparentny określa:
a. wewnętrzne zasady postępowania, zakres obowiązków i odpowiedzialność osób w procesie przyłączania odbiorców do sieci ciepłowniczej;
b. warunki zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci;
c. jednolite i obiektywne zasady oceny spełnienia technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci oraz dostarczania ciepła;
d. sposób postępowania w przypadku odmowy przyłączenia do sieci;

3. Wdrożenie zasad ciągłego doskonalenia oraz aktualizacji procedur i dokumentów w celu ich zgodności z aktualnymi przepisami prawa i dla poprawy funkcjonowania procesu.
Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>