Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II


http://www.mpec.bialystok.pl/images/image002.jpg

 

 

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku
w celu zmniejszenia strat energii – etap II”

 

Dnia 13 września 2017 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisał w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0004/16-00 projektu pt. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Głównym celem projektu jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza powstającego w procesie produkcji energii cieplnej poprzez zredukowanie strat ciepła w procesie przesyłu i dystrybucji. Efektem realizacji projektu będzie redukcja strat energii cieplnej, a tym samym ograniczenie wielkości emisji gazów i pyłów, w tym szczególnie dwutlenku węgla. W ramach projektu zostaną przebudowane wybrane odcinki sieci ciepłowniczej o łącznej długości 23,40 km. Ponadto zostanie wymieniona armatura, wentylacja grawitacyjna oraz odwodnienie komór cieplnych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wskaźnik spadku emisji gazów cieplarnianych wyniesie szacunkowo 4 270,57 Mg CO2 rocznie, zaś wskaźnik zmniejszenia zużycia energii pierwotnej wyniesie 17 065,53 GJ rocznie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 62.074.275,25 zł.

Przyznana kwota dofinansowania to 25.800.000,00 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020.

* * *

„Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji”

   W dniu 27.09.2017 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy NFOŚiGW a MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku o dofinansowanie projektu „Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji”.

    Projekt zakłada  budowę nowej sieci  ciepłowniczej o długości 2,36 km oraz sześciu węzłów cieplnych w celu przyłączenia projektowanego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych A, B, C, D, E i F wraz z lokalami usługowymi przy ul. Ciołkowskiego i Plażowej w Białymstoku. Zakładana moc zamówiona zespołu budynków wynosi 3 027,7 kW. Projektowana powierzchnia ogrzewana powyższych budynków wynosi łącznie 34 970 m2, zaś kubatura 104 910 m3. Szacowana docelowa sprzedaż ciepła wynosi 15 472 GJ/rok.

    Koszt projektu określono na kwotę 4 6 63 334,89 zł brutto, zaś wynikające z zawartej umowy dofinansowanie wynosi 590 000,00 zł. Udzielone one zostanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie  o numerze 1.6.2.

    Prace nad realizacją projektu, w zakresie ulicy Ciołkowskiego rozpoczęto w roku bieżącym, zakończenie nastąpi w 2019 roku.

Należy podkreślić że projekt umożliwi objęcie ciepłem systemowym dodatkowych obszarów miasta do których do chwili obecnej nie była doprowadzona infrastruktura ciepłownicza MPEC.

    Umowę o dofinansowanie podpisano w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który reprezentował Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu. Ze strony beneficjenta obecni byli: Wiktor Dulewicz – Prezes Zarządu, Andrzej Wysocki – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych oraz Monika Walicka - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. W uroczystości wzięli udział również Senator Jan Dobrzyński oraz poseł Kazimierz Gwiazdowski, a także Dyrektor Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW Urszula Zając.

 

* * *

Zgłaszanie nieprawidłowości

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom przedstawiamy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza

 

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>