Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Przyłącz się do Ciepła Systemowego


Chcąc zapewnić sobie oraz swojej rodzinie stały komfort i bezpieczeństwo, zadbaj, aby w domu było ciepło za każdym razem, gdy aura za oknem nie rozpieszcza temperaturą, a z kranu i prysznica zawsze płynęła ciepła woda. Taki komfort zapewni Ciepło Systemowe.

Ten nowoczesny sposób ogrzewania wybrało już prawie 15 milionów mieszkańców Polski. Dzięki temu w bezpieczny i bezobsługowy sposób zapewnili sobie komfort cieplny w każdym pomieszczeniu przez cały rok. Wybrali produkt z gwarancją niezawodności dostaw, konkurencyjny cenowo i przyjazny środowisku.

W przyłączeniu do Ciepła Systemowego w Białymstoku i Kleosinie pomogą pracownicy Biura Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku, które znajduje się przy ul. Warszawskiej 27.

MPEC w Białystoku realizuje umowy przyłączeniowe w oparciu o Politykę Przyłączeniową >>

Przedstawiamy procedurę przyłączenia do sieci ciepłowniczej MPEC Białystok.

1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego.
Wzór wniosku możecie Państwo otrzymać w Biurze Obsługi Klienta (ul. Warszawska 27 parter) lub pobrać poniżej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) Odbiorcy prywatni:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie doprowadzone dostarczone ciepło,
- kserokopię dowodu osobistego,
- plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym węzłem cieplnym.

b) Pozostali odbiorcy:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie doprowadzone dostarczone ciepło
- wyciąg z rejestru sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub inny dokument upoważniający do prowadzenia działalności
- Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP
- plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym węzłem cieplnym.

c) Dodatkowe dokumenty dla Wspólnoty Mieszkaniowej:
- ważna Uchwała Wspólnoty w sprawie zarządu nieruchomością wspólną – określająca reprezentację Wspólnoty
- ważna Uchwała Wspólnoty do reprezentowania przez Zarząd Wspólnoty do negocjacji i zawarcia umowy przyłączeniowej z MPEC w Białymstoku
- wniosek o przyłączenie do sieci wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Kancelarii MPEC ul. Warszawska 27

2. Warunki przyłączenia
W oparciu o złożony wniosek (max. 30 dni) zostają wydane warunki przyłączenia oraz projekt umowy przyłączeniowej, które to dokumenty są przedłożone przyszłemu odbiorcy. Wydane warunki techniczne są ważne dwa lata.

3. Zawarcie umowy o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Po ustaleniu zakresu prac objętych umową przez strony następuje jej podpisanie. 

4. Opracowanie dokumentacji technicznej.
W oparciu o wydane warunki przyłączenia oraz ustalenia zawarte w umowie zostaje wykonana dokumentacja techniczna.

5. Uzgodnienie dokumentacji technicznej.
Uzgodnienia dokumentacji technicznej są dokonywane w siedzibie MPEC ul. Warszawska 27 p. 102.

6. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
Inwestor lub MPEC w zakresie wynikającym z umowy.

7. Realizacja inwestycji w oparciu o projekt umowy.
Inwestor lub MPEC w zakresie wynikającym z umowy.

8. Protokół odbioru końcowego inwestycji i przekazanie do eksploatacji.
Zgłoszenie do Działu Technicznego MPEC zakończenia robót. Odbiór na podstawie projektu budowlanego, protokółów odbiorów częściowych robót, dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej.

9. Złożenie zlecenia na dostawę mocy i energii cieplnej.
Druk zlecenia możecie Państwo otrzymać w Biurze Obsługi Klienta (ul. Warszawska 27 parter) lub pobrać ze strony MPEC poniżej.

 

10. Zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej
W oparciu o złożone zlecenie Biuro Obsługi Klienta przedkłada Odbiorcy umowę sprzedaży energii cieplnej.

 

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>