Najbliższe przetargi

ZR-21/2017 Zaprojektowanie i wykonanie prac w celu konwersji jednego kotła węglowego WR-25 014S...
ZR-35/2017 Wykonanie dokumentacji projetowej Lipowa Kościuszki Węglowa Proletariacka
ZR-37/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Świętokrzyska Branickiego Broniewskiego
ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego

Zobacz wszystkie przetargi >>

Budowa i przebudowa sześciu sieci cieplnych. Szukamy wykonawcy inwestycji.


Wykonanie lub przebudowa sześciu sieci i przyłączy ciepłowniczych, jest przedmiotem przetargu nieograniczonego, który odbędzie się w 23 maja w MPEC Białystok.

Przetargiem zostały objete następujące zadania:
- nr 1: ul. Mieszka I (Dn 125/225 mm L=32,0 m, Dn 50/125 mm L=53.5 m)
- nr 2: ul. Kawaleryjska 70/57 (100/200 mm L= 97,0 m, Dn 50/125 L=5,0 m)
- nr 3: ul. M.C. Skłodowskiej (sieć parowa Dn 125/400 mm L=92,0 m, sieć wodna Dn 125/225 mm L=92,0 m)
- nr 4: ul. Warszawska (sieć parowa do szpitali Dn 150/400 mm L=258 m)
- nr 5: ul. Białkowskiego (sieć ciepłownicza niskoparametrowa w technologii TwinPipe, Dn 2x40/160 L=64,5 m Dn
2x32/160 L=127,5 m)
- nr 6: ul. Poleska (Dn 150/250 L=49 m Dn 100/200 L=176 m Dn 80/160 L=18 m łącznie z budową komory
ciepłowniczej).

Obowiązki wykonawcy

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt musi dokonać oraz ponieść wszelkie opłaty związane z:
- kompletną obsługą geodezyjną.
- uzyskaniem pozwolenia na zajęcie terenu pod wykonanie inwestycji w tym pasa drogowego.
- zajęciem terenu wraz z ewentualnymi opłatami administracyjnymi.
- przebudową infrastruktury kolidującej z przebiegiem projektowanej sieci.
- wykonaniem wszelkich prób i sprawdzeń oraz przedstawienie dokumentacji w tym zakresie, w szczególności:
- badania połączeń spawanych,
- badania szczelności połączeń mufowych,
- badania instalacji alarmowej Brandes,
- badania zagęszczenia gruntu.

Przetarg 23 maja

Oferty należy złożyć w kancelarii MPEC przy ul. Warszawskiej 27, do godziny 11.00, 23 maja 2011 r. w zapieczętowanej kopercie z napisem "ZR-28/2011 – wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych”

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11.30 w sali konferencyjnej MPEC.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
- w sprawach merytorycznych: Wojciech Granacki tel. kom. 797-309-037
- w sprawach formalnych: Sławomir Turkowski tel. 085-740-70-10.

Szczegółowe warunki zamówienia >>
Powrót
Przerwy w dostawie ciepła

12 grudnia; Białostoczek 11
12 grudnia; Broniewskiego, Ordonówny, Wierzbowa

Zobacz wszystkie przerwy >>